ReadyPlanet.com
dot dot
เกษตรอินทรีย์ article

 

 เกษตรอินทรีย์ เป็นเกษตรกรรมที่มีหลักการโดยอาศัยธรรมชาติบำบัด จังหวัดศรีสะเกษสามารถปลูกพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะพืชผลทางเศรษฐกิจ เช่น เงาะสายพันธ์โรงเรียนที่มีรสชาติกรอบหวาน ทุเรียนหมอนทอง ชะนี มะยงชิด ลองกอง ละมุด และอื่น ๆ อีกมากมาย 

 

ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์

 

    

   ในปัจจุบัน  กระแสความตื่นตัวด้านเกษตรอินทรีย์ได้แพร่หลายและกระจาย อย่าง
รวดเร็ว  อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากพิษภัยของสารเคมีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สารเคมีที่
ใช้ทางการเกษตรหรือกิจการอื่นๆ   ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ  เกิดพิษภัย
อันตรายต่อชีวิตมนุษย์ด้วยเหตุนี้เองจึงมีเกษตรกรกลุ่มหนึ่งได้ดำเนิน การผลิตพืชและ
สัตว์เพื่อบริโภคเอง  ตลอดจนขายในหมู่ผู้บริโภคที่รักชีวิตของ ตนเอง  และต้องการ
อาหารที่สดสะอาด  และปลอดภัยจากสารพิษเป็นสำคัญ

   เกษตรอินทรีย์เริ่มต้นก่อนในทวีปยุโรป และต่อมาได้แพร่หลายเข้าในประเทศ สหรัฐ
อเมริกา  ในขณะที่แถบเอเชีย  นิยมชมชอบกับการเกษตรแบบธรรมชาติ  โดยยึดแนว
ทางจากประเทศญี่ปุ่นเป็นหลักและต่อมาก็มีประเกาหลี และไต้หวัน ตามมาส่วน
ประเทศไทย นั้นก็มีการทำเกษตรปลอดภัยมาช้านาน และเรียกชื่อ กันในหลายๆ
รูปแบบ  เช่น  เกษตรไร้สารพิษ  เกษตรปลอดภัยจากสารพิษ  เกษตรธรรมชาติ 
และเกษตรยั่งยืน  เป็นต้น

    เกษตรอินทรีย์  คือ  ระบบการผลิตพืชและสัตว์ที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม  รักษา
สมดุลของธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพโดยมีระบบการ จัดการนิเวศ
ที่คล้ายคลึงธรรมชาติ  รวมถึงการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ ประโยชน์ด้วย 
และหลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี  สารเคมีกำจัดศัตรู้ พืชสาร
กำจัดวัชพืช  และฮอร์โมนต่างๆ  ตลอดจนไม่ใช้พืชหรือ สัตว์ที่เกิดจาก การตัดต่อ
พันธุกรรมที่อาจก่อให้เกิดมลพิษในสภาพแวดล้อม

    หัวใจของเกษตรอินทรีย์  อยู่ที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์เน้นการใช้อินทรียวัตถุ  ได้แก่  ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพ 
ในการปรับปรุงบำรุงดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ ์เพื่อให้ต้นพืชมีความ แข็งแรงสามารถ
ต้านทานโรคและแมลงได้ด้วยตนเอง  ผลผลิตที่ได้จะปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง  ทำให้ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค และไม่ทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลงอีกด้วย

วิธีการของเกษตรอินทรีย์

      1.ไม่ใช้สารเคมีใดๆ  ทั้งสิ้น  เช่น  ปุ๋ยเคมี  สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช / วัชพืช  และฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญเติบโต  เป็นต้น
      2.มีการไถพรวนระยะเริ่มแรก  และลดการไถพรวนเมื่อปลูกพืชไปนานๆ เพื่อรักษา
สภาพโครงสร้างของดิน
      3. มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของดินตามธรรมชาติ  คือ มีการคลุมดิน
ด้วยใบไม้แห้ง หญ้าแห้งฟางข้าวแห้ง วัตถุอื่นๆ ที่ทำได้ในท้องถิ่น เพื่อรักษาความ
ชื้นของดิน
      4.มีการใช้ปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยคอก  และปุ๋ยพืชสด
      5.มีการเติมจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์
      6.มีการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัยมาช่วย  เช่น  เทคนิคการปลูก  การขยายพันธุ์พืช  การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์  การให้น้ำ  ตลอดจนการเก็บเกี่ยว
      7.มีการปลูกอย่างต่อเนื่องไม่ปล่อยให้ที่ดินว่างเปล่า แห้งแล้วทำให้โครงสร้าง
ของดินเสียจุลินทรีย์จะตาย  อย่างน้อยให้ปลูกพืชคลุมดินชนิดใดก็ได้
      8.มีการป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยใช้สารสกัดธรรมชาติ  เช่น สะเดา  ข่า  ตะไคร้  ยาสูบ  โล่ติ๊น  ฯลฯ            

หลักการผลิตพืชอินทรีย์
                1.  ปรับโครงสร้างของดิน  เช่น  ปุ๋ยหมัก
                2.  เพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดิน  เช่น  ปุ๋ยคอก  ปุ๋ยพืชสด
                3.  ใช้ผลิตจุลินทรีย์ท้องถิ่น  เช่น  น้ำหมักชีวภาพ  ปุ๋ยหมักชีวภาพ
                4.  ใช้วิธีผสมผสาน เป็นการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน  ระบบการปลูกพืชผสมผสานหลายชนิดและเกื้อกูลกัน  ละปลูกพืชสมุนไพรแซมพืชหลัก
ของดีประจำจังหวัด

ไก่ย่างโอทอป 5 ดาว จ.ศรีสะเกษ article
เขาพระวิหาร article
เกวียนน้อยบ้านใจดี
ครุน้อยบ้านสะอาง
อาคารขุนอำไพพาณิชย์ articlebulletสินค้า OTOP
bulletโรงแรมที่พัก
bulletการเดินทางมาศรีสะเกษ
bulletของดีศรีสะเกษ
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เขาพระวิหาร


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 399 หมู่ 5 ถ.กสิกรรม ต.หนองครก อ.เมืองฯ จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1840 , 0-4561-6308 โทรสาร 0-4561-1840