ReadyPlanet.com
dot dot
ประวัติสำนักงาน

                     ภูมิหลัง                                             

-         ที่ดินราชพัสดุแปลงนี้ เป็นสนามกีฬาจังหวัด (เก่า) ครอบครองดูแลใช้ประโยชน์โดยกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

-         กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติเงินประจำงวดค่าก่อสร้างสนามกีฬาประจำจังหวัด เป็นเงินจำนวน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ขึ้นในวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการรองรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ในปี 2525

-         ปี 2534 จังหวัดศรีสะเกษ ขอให้กรมพลศึกษา คืนที่ดินสนามกีฬาจังหวัด (เก่า) เพื่อจัดสรรให้หน่วยงานราชการต่างๆ

-         ปี 2534 จังหวัดขอแบ่งที่ดิน ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และโยธาธิการจังหวัด

-         ปี 2535 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขอใช้ที่ดินแปลงนี้ ขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่แปลงนี้จาก
สีเขียว
เป็นสีน้ำเงิน สีเหลือง  นายปรีดา  รอดโพธิ์ทอง อธิบดีกรมพลศึกษา ได้แจ้งให้เทศบาล
เมืองศรีสะเกษทราบ มีนโยบายที่จะใช้ที่ดินแปลงนี้อยู่ จึงไม่สามารถอนุญาตได้

-         ปี 2538 กรมพลศึกษา ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัด ลงวันที่ 19 กันยายน 2538 และมีนโยบายให้ ศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัด ไปตั้งสำนักงานอยู่ที่สนามกีฬาจังหวัด

-         ปี 2539 ศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายอักษร แสนใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประสานงานขอใช้ที่ดินราชพัสดุและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ตามหนังสือที่ ศธ 0508.58/22 ลงวันที่ 22 มกราคม 2539

-         นายอักษร  แสนใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประสานงานกับกรมผังเมือง ที่กรุงเทพมหานคร

-         กรมผังเมือง ได้มีหนังสือให้ใช้ที่ดินบริเวณดังกล่าว (สนามกีฬาจังหวัด เก่า) ไปจัดตั้งศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยสนามกีฬา อาคารสำนักงาน และอาคารฝึกกีฬาอเนกประสงค์ นั้น (ตามหนังสือ มท 1202/3129 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2539)

-         จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีหนังสือ ที่ ศก 0004/43843 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2540 ได้แจ้งการใช้ที่ดินราชพัสดุ ไม่ต้องขอใช้ที่ดินราชพัสดุใหม่ เนื่องจากที่ดินราชพัสดุดังกล่าวอยู่ในความครอบครองดูแลใช้ประโยชน์ของกรมพลศึกษาอยู่แล้ว

-         ปี 2542 ศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบริเวณสนามกีฬาจังหวัด (เก่า) เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2542 กรมพลศึกษา ได้อนุมัติเงินเหลือจ่าย จำนวน 300,000 บาท ปรับปรุงอาคารสำนักงาน

-         ปี 2542-2545 กรมพลศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง
จัดทำปรับปรุงเกรดถนนเข้าสำนักงาน การจัดตั้งระบบขยายเขตไฟฟ้า ระบบน้ำประปา
เข้าสำนักงาน

-         ปี 2545 รัฐบาลได้มีการปฎิรูประบบราชการใหม่ ศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัด กระทรวงศึกษาธิการ ได้ปรับเปลี่ยนไปสังกัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ใช้ชื่อหน่วยงาน ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัด

-         ปี 2545-2549 ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัด ได้รับงบประมาณจาก
กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ ปรับปรุงพัฒนาสำนักงาน เพื่อให้อยู่ในสภาพรองรับนโยบายในฐานะผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

-         ปี 2549 ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานสังกัด ให้ธนารักษ์จังหวัดศรีสะเกษทราบ
จากศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัด กระทรวงศึกษาธิการ เป็น  ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬา
และนันทนาการจังหวัด  สังกัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(วันที่ 10 มกราคม 2549)

-         สำนักงานธนารักษ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้ลงทะเบียนที่ราชพัสดุ เปลี่ยนแปลงจากศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัด กระทรวงศึกษาธิการ เป็น ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดศรีสะเกษ มีเนื้อที่ 40-3-81 ไร่ เป็นพื้นที่สีเขียว ได้รับอนุมัติจากกรมผังเมือง ให้ใช้พื้นที่ดังกล่าว สร้างสนามกีฬา สร้างอาคารสำนักงาน และอาคารฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ฯลฯ เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัด พื้นที่อยู่กลางเมือง มีสถานที่ศึกษาติดต่อกันหลายแห่ง อาทิเช่น
     ด้านหน้าตรงข้าม          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

          ด้านทิศใต้                 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
          ด้านทิศเหนือ              ชุมชนสวนสมเด็จ  หมู่บ้านจัดสรร  โรงเรียนบ้านแดง

          ทิศตะวันตก               สวนสาธารณะ  โรงเรียนมารีวิทยา

 

  

 
ข้อมูลสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ตั้ง
วิสัยทัศน์
ผังองค์กร
ผู้บริหารสำนักงาน articlebulletสินค้า OTOP
bulletโรงแรมที่พัก
bulletการเดินทางมาศรีสะเกษ
bulletของดีศรีสะเกษ
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เขาพระวิหาร


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 399 หมู่ 5 ถ.กสิกรรม ต.หนองครก อ.เมืองฯ จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1840 , 0-4561-6308 โทรสาร 0-4561-1840