ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletผู้บริหาร
dot
dot
bulletกิจกรรมท่องเที่ยว
bulletกิจกรรมกีฬา
bulletประกาศรับสมัคร
dot
dot
bulletสถานที่ตั้ง
bulletประวัติสำนักงาน
bulletบุคลากร
bulletวิสัยทัศน์
dot
dot
bulletข้อมูลจังหวัดศรีสะเกษ
bulletของดีประจำจังหวัด
bulletข้อมูลการเดินทาง
dot
dot
bulletเทศกาล งานประเพณี
dot
dot
bulletหมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
dot
dot
dot
dot
bulletสรุปสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ
bulletสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ
bulletร้านอาหาร
bulletวัดและเกจิอาจารย์ดังในจังหวัดศรีสะเกษ
bulletโรงแรมที่พัก
bulletสำนักงานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคตะวันออกเฉียงหนือ
bulletสินค้า OTOP
dot
dot
bulletเว็บจังหวัดศรีสะเกษ
bulletS2K magazine vol.7
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletช่อง 9
bulletช่อง 11
bulletTITV
dot

dot
ประวัติสำนักงาน

                     ภูมิหลัง                                             

-         ที่ดินราชพัสดุแปลงนี้ เป็นสนามกีฬาจังหวัด (เก่า) ครอบครองดูแลใช้ประโยชน์โดยกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

-         กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติเงินประจำงวดค่าก่อสร้างสนามกีฬาประจำจังหวัด เป็นเงินจำนวน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ขึ้นในวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการรองรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ในปี 2525

-         ปี 2534 จังหวัดศรีสะเกษ ขอให้กรมพลศึกษา คืนที่ดินสนามกีฬาจังหวัด (เก่า) เพื่อจัดสรรให้หน่วยงานราชการต่างๆ

-         ปี 2534 จังหวัดขอแบ่งที่ดิน ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และโยธาธิการจังหวัด

-         ปี 2535 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขอใช้ที่ดินแปลงนี้ ขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่แปลงนี้จาก
สีเขียว
เป็นสีน้ำเงิน สีเหลือง  นายปรีดา  รอดโพธิ์ทอง อธิบดีกรมพลศึกษา ได้แจ้งให้เทศบาล
เมืองศรีสะเกษทราบ มีนโยบายที่จะใช้ที่ดินแปลงนี้อยู่ จึงไม่สามารถอนุญาตได้

-         ปี 2538 กรมพลศึกษา ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัด ลงวันที่ 19 กันยายน 2538 และมีนโยบายให้ ศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัด ไปตั้งสำนักงานอยู่ที่สนามกีฬาจังหวัด

-         ปี 2539 ศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายอักษร แสนใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประสานงานขอใช้ที่ดินราชพัสดุและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ตามหนังสือที่ ศธ 0508.58/22 ลงวันที่ 22 มกราคม 2539

-         นายอักษร  แสนใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประสานงานกับกรมผังเมือง ที่กรุงเทพมหานคร

-         กรมผังเมือง ได้มีหนังสือให้ใช้ที่ดินบริเวณดังกล่าว (สนามกีฬาจังหวัด เก่า) ไปจัดตั้งศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยสนามกีฬา อาคารสำนักงาน และอาคารฝึกกีฬาอเนกประสงค์ นั้น (ตามหนังสือ มท 1202/3129 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2539)

-         จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีหนังสือ ที่ ศก 0004/43843 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2540 ได้แจ้งการใช้ที่ดินราชพัสดุ ไม่ต้องขอใช้ที่ดินราชพัสดุใหม่ เนื่องจากที่ดินราชพัสดุดังกล่าวอยู่ในความครอบครองดูแลใช้ประโยชน์ของกรมพลศึกษาอยู่แล้ว

-         ปี 2542 ศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบริเวณสนามกีฬาจังหวัด (เก่า) เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2542 กรมพลศึกษา ได้อนุมัติเงินเหลือจ่าย จำนวน 300,000 บาท ปรับปรุงอาคารสำนักงาน

-         ปี 2542-2545 กรมพลศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง
จัดทำปรับปรุงเกรดถนนเข้าสำนักงาน การจัดตั้งระบบขยายเขตไฟฟ้า ระบบน้ำประปา
เข้าสำนักงาน

-         ปี 2545 รัฐบาลได้มีการปฎิรูประบบราชการใหม่ ศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัด กระทรวงศึกษาธิการ ได้ปรับเปลี่ยนไปสังกัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ใช้ชื่อหน่วยงาน ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัด

-         ปี 2545-2549 ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัด ได้รับงบประมาณจาก
กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ ปรับปรุงพัฒนาสำนักงาน เพื่อให้อยู่ในสภาพรองรับนโยบายในฐานะผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

-         ปี 2549 ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานสังกัด ให้ธนารักษ์จังหวัดศรีสะเกษทราบ
จากศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัด กระทรวงศึกษาธิการ เป็น  ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬา
และนันทนาการจังหวัด  สังกัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(วันที่ 10 มกราคม 2549)

-         สำนักงานธนารักษ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้ลงทะเบียนที่ราชพัสดุ เปลี่ยนแปลงจากศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัด กระทรวงศึกษาธิการ เป็น ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดศรีสะเกษ มีเนื้อที่ 40-3-81 ไร่ เป็นพื้นที่สีเขียว ได้รับอนุมัติจากกรมผังเมือง ให้ใช้พื้นที่ดังกล่าว สร้างสนามกีฬา สร้างอาคารสำนักงาน และอาคารฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ฯลฯ เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัด พื้นที่อยู่กลางเมือง มีสถานที่ศึกษาติดต่อกันหลายแห่ง อาทิเช่น
     ด้านหน้าตรงข้าม          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

          ด้านทิศใต้                 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
          ด้านทิศเหนือ              ชุมชนสวนสมเด็จ  หมู่บ้านจัดสรร  โรงเรียนบ้านแดง

          ทิศตะวันตก               สวนสาธารณะ  โรงเรียนมารีวิทยา

 

  

 
ข้อมูลสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ตั้ง
วิสัยทัศน์
บุคลากร
ผังองค์กร
ผู้บริหารสำนักงาน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 399 หมู่ 5 ถ.กสิกรรม ต.หนองครก อ.เมืองฯ จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1840 โทรสาร 0-4561-1840