ดาวน์โหลด

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรทุเรียนภูเขาไฟ   57 ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2564   71 ครั้ง
ปฏิทินท่องเที่ยวศรีสะเกษ 2564   83 ครั้ง
กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP พิจารณาตัดเลือกโครงการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน   69 ครั้ง
คู่มือแผนเผชิญเหตุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   70 ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 30/2563   114 ครั้ง
แผนการดำเนินงานโครงการแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)   166 ครั้ง
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน   124 ครั้ง
แบบสำรวจความพึงพอใจ   137 ครั้ง