ดาวน์โหลด

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรทุเรียนภูเขาไฟ   98 ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2564   96 ครั้ง
ปฏิทินท่องเที่ยวศรีสะเกษ 2564   118 ครั้ง
กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP พิจารณาตัดเลือกโครงการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน   93 ครั้ง
คู่มือแผนเผชิญเหตุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   89 ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 30/2563   137 ครั้ง
แผนการดำเนินงานโครงการแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)   194 ครั้ง
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน   147 ครั้ง
แบบสำรวจความพึงพอใจ   172 ครั้ง