ดาวน์โหลด

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรทุเรียนภูเขาไฟ   2 ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2564   41 ครั้ง
ปฏิทินท่องเที่ยวศรีสะเกษ 2564   45 ครั้ง
กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP พิจารณาตัดเลือกโครงการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน   42 ครั้ง
คู่มือแผนเผชิญเหตุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   41 ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 30/2563   87 ครั้ง
แผนการดำเนินงานโครงการแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)   136 ครั้ง
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน   94 ครั้ง
แบบสำรวจความพึงพอใจ   109 ครั้ง