สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
นายอนันต์ อุดมศิลป์
 
ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
ปิ่มรัก หลักทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางสาวปิ่มรัก หลักทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่ธุรการส4
กาหลง ลาวงษ์ศรี
 
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการเงินและบัญชี
จันสุดา โมลาศรี
 
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาคารและสถานที่
เนตรดาว คุณวาที
 
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานรักษาความปลอดภัย
สิริวัฒน์ อิ่มกระโทก
 
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
ธเนศ บริบาล
นักวิเคราะห์นโยบายแะละแผนชำนาญการ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชาตรี ไชยสุกา
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
ณิชกานต์ บุญปัญญา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการกีฬา
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการกีฬา
นาย อนันต์ อุดมศิลป์
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
เอื้ออังกูร บุญธรรม
ประจำจังหวัดศรีสะเกษ
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
พัฒนุช โสพัฒน์
ประจำอำเภอเมืองศรีสะเกษ
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
ประจักษ์ศรี เปานาเรียง
ประจำอำเภอกันทรลักษ์
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
ประดิษฐ สาริโย
ประจำอำเภอกันทรารมย์
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
อนิวัฒน์ ไขจันทร์
ประจำอำเภอขุขันธ์
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
พล จันจำนงค์
ประจำอำเภอขุนหาญ
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
สถาพร พวงยอด
ประจำอำเภอโนนคูณ
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
จักรนะรินทร์ เสาร์ชัย
ประจำอำเภอน้ำเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
ขวัญชัย อุทาวงศ์
ประจำอำเภอบึงบูรพ์
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
วิฑูรย์ เครือชัย
ประจำอำเภอเบญจลักษ์
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
วีระพงศ์ ได้เลิศ
ประจำอำเภอปรางค์กู่
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
รุ้งรัศมี แสงเพ็ง
ประจำอำเภอพยุห์
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
ปราบ สุขคุณ
ประจำอำเภอไพรบึง
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
พงษ์ชัยวัฒน์ ศรียงยศ
ประจำอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
พิทยาภรณ์ ห้วยทราย
ประจำอำเภอยางชุมน้อย
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
กุลธวัช สายสนอง
ประจำอำเภอเมืองจันทร์
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
บัญชา เพ็งเภา
ประจำอำเภอภูสิงห์
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
ชัญญ์ชนกรณ์ โปร่งจิต
ประจำอำเภอราษีไศล
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
พิรุณ สมยิ่ง
ประจำอำเภอวังหิน
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
สาคร ศรีศิลป์
ประจำอำเภอศิลาลาด
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
เกียรติชัย ดำริมุ่งกิจ
ประจำอำเภอศรีรัตนะ
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
อิทธิพล รัตนะวัน
ประจำอำเภออุทุมพรพิสัย
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
อภิเดช วงษา
ประจำอำเภอห้วยทับทัน
กลุ่มมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
น.ส.ปิ่มรัก หลักทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
วราภรณ์ อินทวงศ์