สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
นางสาวรุจาภา วีสเพ็ญ
 
ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
ณรงค์ศักดิ์ คุรุพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
ธเนศ บริบาล
นักวิเคราะห์นโยบายแะละแผนชำนาญการ
เจ้าหน้าที่ธุรการส4
กาหลง ลาวงษ์ศรี
 
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการเงินและบัญชี
ปรเมศร์ ศัพทานนท์
 
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
เนตรดาว คุณวาที
 
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานอาคารสถานที่
สิริวัฒน์ อิ่มกระโทก
 
พนักงานขับรถยนต์และเจ้าหน้าที่สนับสนุนอาคารสถานที่
สมพงษ์ วงษ์ขันธ์
 
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
ณรงค์ศักดิ์ คุรุพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
ณิชกานต์ บุญปัญญา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการกีฬา
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการกีฬา
ณรงค์ศักดิ์ คุรุพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
เอื้ออังกูร บุญธรรม
ประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
พัฒนุช โสพัฒน์
ประจำอำเภอเมืองศรีสะเกษ
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
ประดิษฐ สาริโย
ประจำอำเภอกันทรารมย์
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
อนิวัฒน์ ไขจันทร์
ประจำอำเภอขุขันธ์
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
- -
ประจำอำเภอขุนหาญ
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
สถาพร พวงยอด
ประจำอำเภอโนนคูณ
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
จักรนะรินทร์ เสาร์ชัย
ประจำอำเภอน้ำเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
ขวัญชัย อุทาวงศ์
ประจำอำเภอบึงบูรพ์
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
วิฑูรย์ เครือชัย
ประจำอำเภอเบญจลักษ์
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
วีระพงศ์ ได้เลิศ
ประจำอำเภอปรางค์กู่
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
ธาดาพงศ์ สมิตะมาน
ประจำอำเภอภูสิงห์
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
ปราบ สุขคุณ
ประจำอำเภอไพรบึง
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
พงษ์ชัยวัฒน์ ศรียงยศ
ประจำอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
พิทยาภรณ์ ห้วยทราย
ประจำอำเภอยางชุมน้อย
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
กุลธวัช สายสนอง
ประจำอำเภอพยุห์
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
บัญชา เพ็งเภา
ประจำอำเภอราษีไศล
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
ชัญญ์ชนกรณ์ โปร่งจิต
ประจำอำเภอเมืองจันทร์
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
พิรุณ สมยิ่ง
ประจำอำเภอวังหิน
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
สาคร ศรีศิลป์
ประจำอำเภอศิลาลาด
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
เกียรติชัย ดำริมุ่งกิจ
ประจำอำเภอศรีรัตนะ
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
อิทธิพล รัตนะวัน
ประจำอำเภออุทุมพรพิสัย
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
อภิเดช วงษา
ประจำอำเภอห้วยทับทัน
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
ณัฐกิตติ์ ไชยคุณ
ประจำอำเภอกันทรลักษ์
กลุ่มมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
นางสาวรุจาภา วีสเพ็ญ
 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ธนรัชต์ เพลงดี