สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
นางสาวรุจาภา วีสเพ็ญ
 
ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
ณรงค์ศักดิ์ คุรุพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ