สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
นางสาวรุจาภา วีสเพ็ญ
 
ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
ปิ่มรัก หลักทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ